– PROW – lista operacji informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Informujemy, że 26 stycznia 2017 r. na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy.

Zgodnie z § 11 ust. 9 ww. Rozporządzenia, pomoc może być przyznana na realizację operacji, która uzyskała co najmniej 12 punktów. W związku z powyższym na liście nie zamieszczono operacji, które w wyniku przeprowadzonej oceny uzyskały mniej niż 12 punktów.

Dalszej ocenie podlegać będą operacje znajdujące się do 77 miejsca na zatwierdzonej liście. Wniosek Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole Sp. z o.o. został sklasyfikowany na miejscu 34. Do pozostałych wnioskodawców skierowane zostaną pisma informujące o odmowie przyznania pomocy.

Limit środków dla województwa wielkopolskiego, określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW 2014-2020, wynosi 17 415 817 EUR

Załącznik: lista operacji

Źródło: www.prow.umww.pl

 

 

Idź na początek storny