– Została podpisana umowa na dofinansowanie z PROW.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o. złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy dla operacji typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędność energii”  w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich“ objętego PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół”. Projekt otrzymał opinię pozytywną, pomoc jaką uzyska przedsiębiorstwo z urzędu marszałkowskiego to 1 517 570,00 złotych.
W dniu 23 czerwca w Urzędzie gminy Wągrowiec prezes Maciej Kozłowski w towarzystwie głównej księgowej Agnieszki Ciesielskiej i wójt gminy Ryczywół Renaty Gembiak – Binkiewicz podpisał umowę na dofinansowanie.
Projekt będzie realizowany w dwóch etapach. W najbliższych dniach zakończy się budowa sieci wodociągowej z miejscowości Zawady do Ninina, którą jest dostarczana woda ze stacji uzdatniania wody w Ryczywole. Inwestycja ta wiąże  się z pierwszym etapem projektu,  który dotyczy przebudowy sieci wodociągowej w Nininie wraz z wyposażeniem w układ podnoszenia ciśnienia, remontem budynku i zmianie sposobu użytkowania istniejącej stacji uzdatniania wody w Nininie. Przewidywane zakończenie to czerwiec 2018 roku.
Drugi etap obejmie budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa i nieruchomości poza aglomeracją, które nie mogły być  objęte projektem ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach “ z funduszy unijnych w ramach WRPO 2014+. Zadanie to przedsiębiorstwo przewiduje zakończyć w czerwcu 2019 roku.
To wielki sukces dla przedsiębiorstwa, w krótkim czasie to już drugi projekt, na który otrzymuje dofinansowanie.
Idź na początek storny