– Podpisanie umów z wykonawcami

W dniu 11.09.2017 roku w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole Sp. z o.o. zostały otwarte oferty z postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach” na które uzyskano dofinansowanie Funduszy Europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ( WRPO 2014+). Najlepsze oferty złożyły konsorcjum ATA-technik Sp. z o.o. S.KA. z Budzynia i Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. z Koszalina oraz Przedsiębiorstwo EUROAQUA Sp. z o.o. Sp. K. z Poznania.


11 października 2017 r. Prokurent Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole Sp z o.o. pani Agnieszka Ciesielska, podpisała umowy na realizację zadań z przedstawicielami firm:

  • Prezesem Zarządu Komplementariusza ATA-Technik Sp. z o.o. S.K.A. panem Maciejem Gramowskim odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej,
  • Prezesem Zarządu EUROAQUA Sp. z o.o. Sp. K. panem Radzisławem Nowakowskim dla zadania budowy i modernizacji stacji uzdatniania wody.

W połowie przyszłego roku prace związane z projektem powinny zostać ukończone. Kolejne miejscowości otrzymają dostęp do kanalizacji sanitarnej, poprawią się warunki bytowe dla mieszkańców a także wzrośnie atrakcyjność terenów dla przyszłych mieszkańców.
Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ludomy i Gorzewo wpłyną na stabilizację ciśnienia oraz jakości wody dla południowej części Gminy Ryczywół.

Idź na początek storny