– Kontrole legalności poboru wody i odprowadzania ścieków

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o. informuje, że od dnia 11 marca 2019 r. rozpoczyna na terenie gminy Ryczywół kontrolę stanu wodomierzy, legalności poboru wody i odprowadzania ścieków.

Zgodnie z art. 7 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2018.0.1152), osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków ust. 2 i 4-7, w celu:

  1. zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
  2. przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
  3. przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;
  4. sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
  5. odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
  6. usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, ust. 1, tak stanowi.

Akty prawne: Dz.U.2018.0.1152

 

Idź na początek storny