– Ogłoszenie nr 558924-N-2019. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa – nieruchomości poza aglomeracją (Zlewnia A)

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.:
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Gminy Ryczywół – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa –
nieruchomości poza aglomeracją
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
25-06-2018, godzina 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja SIWZ


Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Idź na początek storny