– OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole sp. z o.o.

Ogłoszenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ryczywole

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ryczywole ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki PK RYCZYWÓŁ

1. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej , na podstawie przepisów odrębnych. Preferowane będzie wykształcenie wyższe techniczne o kierunku Inżynieria Środowiska lub Budownictwo,

2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę , lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie na podobnych stanowiskach, tj. związanych z zarządzaniem spółkami o podobnym profilu działalności lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Preferowane będzie doświadczenie w zakresie w zakresie kierownictwa nad koordynacją i nadzorem nad realizacją robót budowlanych,

4) spełnia inne niż wymienione w ppkt 1),2) i 3) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu  zarządzającego w spółkach handlowych,

5) korzysta z pełni praw publicznych,

6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

7) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

2. Dodatkowym atutem kandydata będzie : znajomość procedur związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków unijnych, w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, znajomość zagadnień ekonomiczno-prawnych i administracyjnych, w tym ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz posiadanie prawa jazdy kategorii B.

3. Zgłoszenia osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty,
potwierdzające spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu konkursu:

1) CV kandydata,
2) list motywacyjny,
3) Dyplom ukończenia studiów wyższych,
4) kopie świadectw pracy, lub zaświadczenie potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni staż pracy na podobnych stanowiskach kierowniczych,
5) inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności,
6) wyrażenie zgody przez kandydata na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
7) oświadczenie o nie podleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych albo
oświadczenie o rezygnacji z zajmowanych stanowisk z chwilą wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu PK Ryczywół,
8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
10) oświadczenie o niepodleganiu zakazom związanym z karalnością,
11) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie , na stanowisku Prezesa Zarządu,
12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1721 ze zm.),
13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,

4. Dokumenty załącza się w poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopiach, za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego, oświadczenia i zgody na pełnienie funkcji.

5. Kandydatem na Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 22 pkt. 2) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym( Dz. U. z 2016 r. poz. 2259).

6. Kandydat ma możliwość zapoznania się z materiałami w siedzibie Spółki, które obejmują:

1) umowę Spółki,
2) dokumentację organizacyjną Spółki,
3) dodatkowe informacje udzielone ustnie przez Rade Nadzorczą Spółki.
Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów i udzielania dodatkowych informacji jest Pani
Prokurent Agnieszka Ciesielska , tel. 509-660-776

7. Zgłoszenia konkursowe można składać wyłącznie osobiście w sekretariacie Spółki, za pośrednictwem poczty na adres : Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole , ul. Mickiewicza 14 , 64-630 Ryczywół, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,”Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki PK Ryczywół Sp. z o.o.”

Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 17 stycznia 2022 r. do godz. 14:00.

O złożeniu zgłoszenia decyduje data wpływu do sekretariatu Spółki.

8. Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

9. Zgłoszone oferty zostaną otwarte w dniu 18 stycznia 2022r. o godz. 8:00

10. Kandydaci spełniający wymogi formalne ogłoszenia o konkursie zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego telefonicznie lub za pomocą
poczty elektronicznej . Termin i miejsce rozmów kwalifikacyjnych zostaną określone w zaproszeniach.

11. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zaprezentuje swoją koncepcje zarządzania i rozwoju Spółki oraz będzie odpowiadał na pytania Rady Nadzorczej , która oceni kwalifikacje,
wiedzę i predyspozycje kandydata do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.

12. Przeprowadzający postepowanie kwalifikacyjne będzie mógł, bez podania przyczyn w każdym czasie zakończyć postępowanie bez wyboru kandydata.

13. Z Prezesem Zarządu zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to , czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Rada Nadzorcza
Przedsiębiorstwa Komunalnego
w Ryczywole sp. z o.o.

Załącznik nr 1-1

Idź na początek storny