– RODO

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp.  z o.o. informuje, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem tej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 14, 64-630 Ryczywół (zwane dalej: PK w Ryczywole lub Administratorem);
 • z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Ryczywole Sp. z o.o. można kontaktować:
  – pocztą tradycyjną na adres: ul. Mickiewicza 14, 64-630 Ryczywół;
  – pocztą elektroniczną na adres e-mail: iodo@pkryczywol.pl.

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych uwarunkowana jest powiązaniami pomiędzy Panią/Panem a Przedsiębiorstwem Komunalnym w Ryczywole Sp. z o.o. i może znajdować źródło:

 • w umowie, która wiąże Panią/Pana z PK w Ryczywole lub działaniach niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w obowiązujących przepisach prawa, do których przestrzegania zobligowane jest PK w Ryczywole (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • w prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez PK w Ryczywole (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w uzyskanej od Pani/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji zadań, do których powołane zostało Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.

OKRES PRZEZ JAKI PRZECHOWYWANE SĄ DANE OSOBOWE

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

 • w związku z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a PK w Ryczywole oraz dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami z nią związanymi, dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy do czasu przedawnienia tych roszczeń, który to okres wynika z Kodeksu cywilnego;
 • w związku z realizacją obowiązków prawnych, wynikających choćby z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i przepisów
 • wykonawczych do tej ustawy, Kodeksu cywilnego, prawa podatkowego – dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego;
 • w związku z przetwarzaniem danych na podstawie wyrażonej zgody – dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

KOMU POWIERZANE SĄ DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów, w tym systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom obsługi prawnej, z którymi współpracuje Administrator;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność audytową lub ubezpieczeniową Administratora;
 • podmiotom upoważnionym z mocy prawa na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), a także prawo wniesienia sprzeciwu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono niezbędne do zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług przez PK w Ryczywole. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

PK Ryczywół informacja RODO

Idź na początek storny