– WRPO

W dniu 9 czerwca 2017 roku   Prezes Maciej Kozłowski podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, Markiem Woźniakiem,  działającym w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ( WRPO 2014+)

Dofinansowanie dotyczy: „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody  w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach”.

Wartość  projektu   przedsiębiorstwa  to  kwota 14 107 398,74 złotych, a  dofinansowanie
wynosi:  6 493 400,69 złotych. 

Celem bezpośrednim projektu osiągniętego poprzez realizację inwestycji będą:

  • cel ekologiczny – redukcja ilości odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń, a w efekcie poprawa jakości wód
  • cel społeczno-zdrowotny – poprawa warunków sanitarnych oraz podniesienie standardu życia mieszkańców
  • cel techniczno–organizacyjny – sprawnie funkcjonujący system odprowadzania ścieków poprawi jakość usług wodno- ściekowych w zakresie powszechności korzystania ze zbiorczego systemu odprowadzania ścieków i doprowadzania wody
  • cel formalno-prawny – spełnienie wymagań prawa polskiego i UE
  • cel gospodarczy – podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestycji
Idź na początek storny